John Trumbull
Onafhankelijkheidsverklaring. Schilderij van John Trumbull uit 1819

Onafhankelijkheidsverklaring maakte supermacht van de VS

In 1776 brak de Amerikaanse Revolutie uit toen de Onafhankelijkheidsverklaring werd aangenomen. Dat politieke manifest gaf het volk macht en maakte de weg vrij voor de eerste democratische grootmacht.

Wat is de Onafhankelijkheidsverklaring?

Op 4 juli 1776 nam het Amerikaanse Congres de Onafhankelijkheidsverklaring aan: de grondlegging van de VS.

Met die Onafhankelijkheidsverklaring verklaarden de 13 Britse koloniën op het Noord-Amerikaanse continent zich onafhankelijk van het Britse Rijk en verenigden ze zich als zelfstandige staten onder de natie VS.

De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring: het originele document

In totaal 56 mensen ondertekenden op 4 juli 1776 de Onafhankelijkheidsverklaring. De eerste handtekening was van John Hancock, en de beroemdste is die van Benjamin Franklin, die bekendstaat als de uitvinder van de bliksemafleider.

© Wikimedia Commons

Voordat de VS echt de Verenigde Staten werden, vielen de 13 koloniën onder de Britse koning.

De ontevredenheid over het Britse imperium aan de andere kant van de Atlantische Oceaan bereikte een hoogtepunt in 1763, toen het Britse parlement nieuwe belastingen invoerde om de dure Zevenjarige Oorlog tegen Frankrijk te bekostigen.

In 1764 nam het Engelse parlement de Sugar Act aan, en een jaar later de Stamp Act, waardoor zo goed als alle handelsproducten extra belast werden.

De conflicten tussen de kolonisten en de Britten duurden voort, en in 1775 brak de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog echt uit toen Britse soldaten en revolutionaire kolonisten tegenover elkaar stonden bij Lexington en Concord bij Boston.

Boston Tea Party

Op 16 december 1773 bestormde een groep kolonisten verkleed als indianen drie Britse vrachtschepen met thee waarop een hoge accijns werd geheven. De rebellen smeten 342 kisten thee in de haven van Boston. De actie was een protest tegen de accijnsverhogingen door de Britten en deed het conflict tussen de kolonisten en de Britten oplaaien.

© Wikimedia Commons

Met het aannemen van de Onafhankelijkheidsverklaring was de Amerikaanse Revolutie een feit.

In 1783 zegevierden de kolonisten over de Britten. Daarmee hadden ze zich politiek losgemaakt van het Britse Rijk en waren de VS als nieuwe staat geboren.

Wie schreven de Onafhankelijkheidsverklaring?

56 mensen stonden achter het manifest

De Onafhankelijkheidsverklaring werd in Philadephia ondertekend door 56 mensen die de 13 verschillende koloniën in Amerika vertegenwoordigden.

De voornaamste auteur achter de Onafhankelijkheidsverklaring was de advocaat Thomas Jefferson, de latere derde president van het land.

De zogeheten founding fathers waren een groep rijke notabelen. Ze waren hoogopgeleid en op de hoogte van de modernste Europese filosofie en natuurwetenschap.

Thomas Jefferson – de voornaamste auteur van de Onafhankelijkheidsverklaring. Schilderij van Mather Brown

Thomas Jefferson was de voornaamste auteur van de Onafhankelijkheidsverklaring. Hij werd later de derde president van de VS, van 1801 tot 1809.

© Mather Brown

De medeondertekenaars verenigden zich in het Congres, een politiek orgaan dat de rebellerende koloniën bestuurde.

In 1776 gaf het Congres vijf mensen de opdracht om de Onafhankelijkheidsverklaring te schrijven: Benjamin Franklin, John Adams, Roger Sherman, Robert Livingston en Thomas Jefferson.

Tegenwoordig worden tot de founding fathers van de VS meestal de eerste vijf presidenten gerekend – George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison en James Monroe – omdat zij zo’n actieve rol speelden in de Amerikaanse Revolutie.

Want zijn de grondbeginselen in de Onafhankelijkheidsverklaring?

Democratische principes gaven het volk macht

De Onafhankelijkheidsverklaring was gestoeld op idealen van volkssoevereiniteit en democratie. De politieke macht mag in een staat niet worden uitgeoefend zonder de steun van het volk.

Deze principes waren destijds vrijwel uniek, en de Onafhankelijkheidsverklaring wordt door velen gezien als het begin van de moderne westerse democratie.

De beginselen in de Onafhankelijkheidsverklaring werden in 1776 geschreven in navolging van het revolutionaire pamflet Common Sense, waarin Thomas Paine schrijft dat het Amerikaanse volk moreel en politiek verplicht is te vechten voor onafhankelijkheid.

Paines revolutionaire idee van een nieuw, vrij Amerika inspireerde Thomas Jefferson toen hij een jaar later de Onafhankelijkheidsverklaring schreef.

De Onafhankelijkheidsverklaring begint met de inmiddels wereldberoemde woorden: ‘Alle mensen zijn gelijk geschapen, en door hun Schepper begiftigd met zekere onvervreemdbare rechten, waaronder: leven, vrijheid en het nastreven van geluk’.

En daarop volgt: ‘Dat, teneinde deze rechten te garanderen, regeringen onder de mensen worden ingesteld, die hun rechtmatige bevoegdheden ontlenen aan de instemming der geregeerden; dat, telkens wanneer enige regeringsvorm met deze doeleinden in strijd komt, het volk het recht heeft hem te veranderen of teniet te doen en een nieuwe regering in te stellen’.

Hoe sterk staat de Onafhankelijkheidsverklaring nu?

Idealen onder druk

De politieke werkelijkheid in de VS heeft altijd het moeilijk gemaakt de idealen uit de Onafhankelijkheidsverklaring waar te maken. Toen Thomas Jefferson de mooie woorden over vrijheid voor iedereen schreef, had hij zelf slaven.

Tijdens de eerste bijna 200 jaar werden in de Amerikaanse politiek de zwarte kiezers onderdrukt. Pas met de Civil Rights Acts in 1964-1965 werden de VS pas echt democratisch.

Veel politiek denkers menen dat de democratische grondbeginselen in de Onafhankelijkheidsverklaring nu onder druk staan, vooral na Donald Trumps turbulente presidentstermijn van 2016 tot 2020.

Door beschuldigingen van verkiezingsfraude, dreigementen met rechtszaken en niet in de laatste plaats de bestorming van het Capitool in januari 2021 verkeren de VS in een democratische crisis waarbij Thomas Jefferson zich omdraait in zijn graf.

De politicologen Steven Levitsky en Daniel Ziblatt schrijven in hun boek How Democracies Die uit 2018: ‘Een democratie sterft niet in de handen van generaals, maar door gekozen leiders die het proces dat hen aan de macht bracht ondermijnen’.

De originele Onafhankelijkheidsverklaring

De volledige Onafhankelijkheidsverklaring in de originele taal